All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Посета Црвеном крсту

 

Чланови Ученичког парламента који чине ученици седмог и осмог разреда, Лена Лазовић, Анастасија Црногорац, Софија Ковачевић, Никола Ђорђевић, Марко Станић, Михаило Драгутиновић, Лазар Лучић, Јана Јелић, Наталија Марковић, Маја Дмитровић, Маша Пујовић, Илија Јевремовић и Ена Тодоровић, са наставницом Драганом Бабовић, посетили су Црвени крст у Горњем Милановцу.

Угостили су нас активисти и волонтери Црвеног крста који су спремили активности за ученике, као и послужење. Прошли смо обуку из Прве помоћи, научили како помоћи некоме ако има повреду ноге, повреду руке са имобилизацијом, или повреду главе. Научили смо када и како се примењује кардиопулмонална реанимација, КПР. Ученици су најпре посматрали показне вежбе које су изводили волонтери, потом су радили самостално.

Договорили смо нове активности са организацијом које ће бити реализоване у нашој школи и у просторијама Црвеног крста, а у којима ћемо радо учествовати и дати свој допринос.

Дугујемо велику захвалност за ново искуство и знање које смо стекли.

АЛБУМ са фотографијама

Хуманитарна акција

Коло српских сестара, у сарадњи са нашим Ученичким парламентом, организовало је традиционалну хуманитарну акцију прикупљања хране и средстава за хигијену које ћемо предати у Црвени крст Горњи Милановац. У акцији су учествовали ученици свих разреда наше школе. Хвала деци и родитељима на подршци.

АЛБУМ са фотографијама

Парламентарци и "Коло српских сестара" донирали играчке

Ученички парламент наше школе, у сарадњи са удружењем „Коло српских сестара“, организовао је акцију прикупљања играчака које су данас дониране Дечјем одељењу Опште болнице у Горњем Милановцу. Поред тога, „Коло српских сетара“ је, уз подршку донатора, штампало календар од чије продаје ће сав приход бити уплаћен за лечење једног дечака.

АЛБУМ са фотографијама

Ученички парламент

 

 Програм Ученичког парламента

►Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента.

►У последња два разреда основне школе организује се Ученички парламент (у даљем тексту: Парламент) ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова Стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

► Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора, без права одлучивања.

► На седнице Наставничког већа могу се позивати и представници Ученичког парламента, када дају своје предлоге и мишљења по питањима у складу са Законом и Статутом школе.

►Директор школе је у обавези да закаже седницу Наставничког већа на захтев најмање једне трећине чланова Ученичког парламента.

► Чланове Парламента бирају ученици одељењских заједница седмог и осмог разреда, сваке школске године.

► Седнице Ученичког парламента сазива и њима руководи председник, којег између себе, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

► Рад  Ученичког парламента регулисан је Пословником о раду.

►Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

► Програм рада Парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.